ШШГБ-ын хүний нөөцийн журам

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын

                                      даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 19-ний

өдрийн А/192 дугаар тушаалын хавсралт

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЖУРАМ

1.1.Хүний нөөцийн журам нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Төрийн албаны тухай, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай, Хөдөлмөрийн тухай, Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль, тэдгээрийг нийцүүлэн гаргасан эрх зүйн бусад актаар зохицуулагдана.

1.2.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэх нөхөн хангах арга замыг боловсруулах, хүний нөөцийн хэрэгцээг тодорхойлох судлах, сонгож  бэлтгэх, оновчтой байршуулах, тэднийг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах , төлөвшүүлэх,  цогц харилцааг зохицуулахад оршино.

1.3.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хүний нөөцийн талаар хуулиар хүлээсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, иргэдэд шуурхай, чанартай үйлчилгээ үзүүлэх бие бүрэлдэхүүнийг бүрдүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад энэхүү журмын зорилт чиглэгдэнэ.

1.4.Хүний нөөцийг сонгох, сургах, мэргэшүүлэх томилох, дэвшүүлэх, үнэлэх, шагнах, хариуцлага хүлээлгэх, үйл ажиллагаанд хууль дээдлэх, шударга, ёс зүйтэй, ил тод нээлттэй, авилгаас ангид байх зарчмыг баримтална.

1.5.Энэхүү журам төрийн албан тушаалыг эрхэлж, бүрэн эрхээ хэрэгжүүлсэний төлөө төрөөс цалин хөлс авч, ажиллах нөхцөл баталгаагаар хангагдан ажиллаж байгаа төрийн тусгай, үйлчилгээний алба хаагч болон байгууллагын захиалгаар гадаад, дотоодын сургуульд суралцагсад, гэрээгээр ажиллагсдад үйлчилнэ.

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

2.1.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хүний нөөцийн бодлогыг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх төв байгууллага /цаашид /Ерөнхий газар” гэх/-ын дарга тодорхойлж, Захиргааны удирдлагын газар хэрэгжилтийг зохион байгуулна.

2.2.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын чиг үүрэг, зорилго, зорилтыг биелүүлэхэд алба хаагчдын мэдлэг ур чадварыг үр ашигтай, үр дүнтэй ашиглах нөхцөлийг хангах нь хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн үүрэг мөн.

2.3.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг иргэдэд чирэгдэлгүй, шуурхай ил тод, нээлттэй болгож, сахилга дэг журмыг бэхжүүлэх, дээд байгууллагаас баримталж буй бодлогыг тууштай хэрэгжүүлж, хамт олны дунд сэтгэл зүйн таатай уур амьсгал бүрдүүлэх, тэднийг өөрийн дотоод итгэл үнэмшлээрээ хууль тогтоомжийг сахин биелүүлдэг болгон төлөвшүүлэх нь бүх шатны удирдах албан тушаалтны үүрэг байна.

2.4.Ерөнхий газар хүний нөөцийн чиглэлээр дараах, эрх үүргийг хэрэгжүүлнэ.

2.4.1.байгууллагын хэмжээнд Хүний нөөцийн стратегийн төлөвлөлт, хэрэгцээг тодорхойлох, орон тоо бүрдүүлэх, боловсон хүчнийг судлах, сонгон шалгаруулах, тэднийг оновчтой байршуулах, үнэлэх, урамшуулж идвэхижүүлэх, хариуцлагын тогтолцоо бүрдүүлэх талаар бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэх.

2.4.2.хүний нөөцтэй холбогдолтой хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, төрийн албанд ил тод, шударга ёсны зарчмыг хэрэгжүүлэхэд мэргэшил арга зүйн удирдлагаар хангах.

2.4.3.хүний нөөцийн чиглэлээр ирүүлсэн санал, материалыг хүлээн авч, судлах, хууль эрх зүйн актад нийцэж байгаа эсэхэд хяналт тавих /тавьж хариу өгөх/.

2.4.4.төрийн албаны салбар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг боловсруулж, бэлтгэл хангах.

2.4.5.хүний нөөцийн тоо бүртгэл, хувийн хэргийн баяжилтыг цаг тухайд нь үнэн зөв бүртгэж хөтлөх.

2.4.6.алба хаагчдын мэдээллийн санг эрхлэн хөтлөх үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, бүрдүүлэх.

2.4.7.Салбар нэгжээс хүний нөөцийн талаар гаргасан санал, дүгнэлт нь холбогдох хууль тогтоомж, энэхүү зааварт нийцэж байгаа эсэхийг хянаж, зөрчилтэй тохиолдолд буцаах

2.4.8.Алба хаагчийн нийгмийн асуудал, үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшингийн үнэлгээ болон бусад шаардлагатай мэдээ, судалгааг үндэслэн албан тушаал дэвшүүлэх, бууруулах, зохих шатны сургалтад хамруулах, цол, зэрэг олгох, цалин хөлсийг өөрчлөх, шагнаж урамшуулах, хариуцлага тооцох асуудлыг Ерөнхий газарт уламжилснаар шийдвэрлэх

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албан хаагчдын талаар санал, дүгнэлт, тодорхойлолт гаргах

2.4.9.байгууллагын захиалгаар сургууль, дамжаанд суралцах алба хаагчтай гэрээ байгуулах, түүний биелэлтийг хангуулах, хяналт тавих, гэрээг дүгнэх, цуцлах, шаардлагатай бусад арга хэмжээ авах

Гурав. ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГАД АЖИЛД АНХ ОРОХ ИРГЭНИЙ БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

3.1.Анх ажилд орох иргэн дараах баримт бичиг бүрдүүлнэ.

3.1.1.ажилд орохыг хүссэн өргөдөл

3.1.2.гурван үеийн намтар /өөрийн төрсөн эцэг, эх, өвөг эцэг, эмэг эх/

3.1.3.иргэний үнэмлэхний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар

3.1.4.боловсролын үнэмлэх, диплом, нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт

3.1.5.эрүүл мэндийн үзлэгт орсон хуудас /Төрийн тусгай алба хаагчдын нэгдсэн эмнэлэгт/

3.1.6.оршин суугаа баг, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт

3.1.7.урьд ажиллаж байсан байгууллагын тодорхойлолт /цэргийн байгууллагад ажиллаж байсан бол цолны лавлагаа/

3.1.8.төрийн албан хаагчийн анкет /маягт №1/

3.1.9.эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр

3.1.10.нийгмийн даатгалын дэвтэр

3.1.11.сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан зураг /4х6 хэмжээтэй 2 хувь, 3х4 хэмжээтэй тус тус 2 хувь/

3.1.12.эмнэлгийн мэргэжилтэн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

3.1.13.цэргийн үүрэгтний үнэмлэх

3.1.14.өр төлбөртэй эсэх лавлагаа

3.2.Энэ журмын 3.1-т заасан баримт материалыг дутуу бүрдүүлсэн тохиолдолд материалыг өөрт нь буцаан олгож сонгон шалгаруулалтын бүртгэлээс хасна.

Дөрөв.ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГАД АЖИЛЛАХ ИРГЭНД ТАВИХ ШААРДЛАГА, ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

4.1.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад ажиллахыг хүссэн иргэн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 270 дугаар зүйлийн 270.3-т зааснаас гадна дараах нийтлэг шаардлагыг хангасан байна.

4.1.1.офицер, ахлагчийн албан тушаалд албан хаагчид тавигдах шаардлага хангасан 35 хүртэлх насны эрэгтэй, 30 хүртэл насны эмэгтэй

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад ажиллахыг сайн дураар хүссэн, 18 насанд хүрсэн Монгол Улсын иргэн

4.1.2.байгууллагад нэн шаардлагатай төрөл мэргэжлийн /эмнэлгийн мэргэжилтэн, цахилгаанчин, радио холбоо, мэдээллийн технологийн инженер, D,E ангиллын жолооч гэх мэт/ албан тушаалд насны хязгаар заахгүй

4.1.3.төрийн тусгай алба хаагчдын нэгдсэн эмнэлгийн эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд хамрагдаж цэргийн албанд тэнцэх эсэх тухай эмнэлгийн дүгнэлт гарсан байх

4.1.4.Бие бялдрын зөв хөгжилтэй, 170 см-ээс доошгүй өндөртэй эрэгтэй, 160 см-ээс доошгүй өндөртэй эмэгтэй

4.1.5.тухайн мэргэжлийн хувьд тусгайлан тавигдах бие бялдрын болон гоо зүйн шалгуур үзүүлэлтийг хангасан байх. /биед шивээсгүй, чих цоолоогүй эрэгтэй/

4.1.6.цэргийн жинхэнэ алба хаасан /1990 оны 05 сарын 06-нд төрсөн буюу түүнээс хойш төрсөн иргэдэд хамаарна/

4.1.7.шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдын бие бялдрын болон сэтгэл зүйн бэлтгэлжилтийн шалгуур үзүүлэлтийг хангасан

4.1.8.”Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад ажилд орох иргэнээс шалгалт авах журам”, Хууль сахиулахын их сургуулийн Ахлагчийн сургуулиас баталсан “Суралцагчийн сургалтын журам”-д заасны дагуу шалгалт өгч тэнцсэн.

4.1.9.хөдөө орон нутгийн анги, алба, нэгжид ажиллах боломжтой байх

4.2.Боловсрол, мэргэжлийн шаардлага

4.2.1.Офицерын албан тушаалд / бакалавр, түүнээс дээш түвшний боловсрол эзэмшсэн, компьютерийн хэрэглээний программуудыг ашиглах чадвартай байх.

4.2.2.ахлагчийн бүрэлдэхүүнд бүрэн дунд, түүнээс дээш түвшний боловсролтой, тухайн ажлын байрны шаардлага хангасан байх /

4.2.3.удирдах албан тушаалд хууль зүйн болон төрийн удирдлагын бакалавр ба түүнээс дээш боловсролтой, удирдах ажлын мэдлэг, чадвар дадлагатай /

4.3.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад анх ажилд орох Хууль сахиулахын их сургуулийг төгссөнөөс бусад иргэд тус сургуулийн Ахлагчийн сургалтад хамрагдсан байна.

Тав.ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГАД ШИНЭЭР АЖИЛД ОРОХ ИРГЭНИЙГ НӨӨЦӨД БҮРТГЭХЭЭР СУДЛАХ

5.1.Ажилд орох иргэнийг нөөцөд бүртгэхээр сонгож, судлах ажлыг Ерөнхий газрын хүний нөөцийн асуудал хариуцсан нэгж, харъяа салбар, нэгжийн удирдах албан тушаалтан хариуцна.

5.2.Баримт бичгээр судлах.

5.2.1.ажилд шинээр авах иргэний 3 үеийн намтартай танилцах

5.2.2.иргэний баримт бичгийг  үндсэн эхээр нь авч танилцах

5.2.3.шаардлагатай тохиолдолд баримт бичгийг олгосон газраас лавлагаа авах

5.2.4.сургууль, дамжааг төгссөнийг гэрчлэх диплом, гэрчилгээ, үнэмлэх, бусад баримт бичгийг үндсэн эхээр нь нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбартай нь тулган шалгах

5.2.5.төрийн албанд ажилласан хугацааг тогтоох үндсэн баримт нь хөдөлмөрийн буюу нийгмийн даатгалын дэвтэр, архивын лавлагаа, тушаал зэрэг болно.

5.3.Ял шийтгэлтэй эсэхийг судлах:

5.3.1.ажилд авахаар судалж буй иргэний ял шийтгэлтэй эсэхийг хүний нөөцийн мэргэжилтэн  цагдаагийн байгууллагаар шалгуулна.

5.4.2.шаардлагатай тохиолдолд оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагаас захиргааны зөрчил гаргаж байсан эсэх тухай лавлагаа авч болно.

5.5.ажилд орох хүсэлтэй иргэнийг салбар, нэгжийн дарга, хүний нөөцийн мэргэжилтэн нар уулзан ярилцаж, судлан, байгууллагын даргын зөвлөлийн хуралдаанд өөрийг нь байлцуулан ажилд авах эсэх талаар хэлэлцүүлнэ.

Зургаа.ХҮНИЙ НӨӨЦ БҮРДҮҮЛЭХ

6.1.Шинээр ажилд орох хүсэлт гарган шалгалтанд тэнцэн ахлагчийн сургалтад хамрагдаж, иргэний судалгаа, холбогдох бусад материалыг хүний нөөцийн асуудал хариуцсан нэгж хадгалан, ахлагч бүрэлдэхүүний нөөцөд бүртгэн авна.

6.2.Офицер бүрэлдэхүүний нөөц нь Хууль сахиулахын их сургуулийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн сургуулийн сонсогч, тус байгууллагатай гэрээгээр дотоод, гадаадын бусад их, дээд сургуульд сурч буй сонсогч, оюутан нөөцөд бүртгэгдсэн дээд боловсролтой иргэн, дэвшүүлэн томилох боломжтой ахлагч нараас бүрдэнэ.

6.3.Шийдвэр гүйцэтгэгчийн нөөцийг “Шийдвэр гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам”-д заасан сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн иргэдээс бүрдүүлнэ.

6.4.Нэг албан тушаалд ажлын байрны төрөл, мэргэжлийн шаардлагыг хангасан 2-оос доошгүй хүний нөөцтэй байна.

6.5. Ажиллаж байгаад чөлөөлөгдсөн иргэн дахин тус байгууллагад ажилд орох материал бүрдүүлсэн тохиолдолд чөлөөлөгдсөн үндэслэл, шалтгааныг нягтлан судалж, урьд гаргаж байсан зөрчлийн талаар холбогдох нэгжийн албан тушаалтнаас тодорхойлолт, лавлагаа гаргуулан Ерөнхий газрын даргад танилцуулж шийдвэрлүүлнэ.

Долоо. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ТОМИЛОЛТ

7.1.Анх ажилд орсон иргэнийг Төрийн албаны тухай хуульд заасны дагуу 6 сараас 1 жил хүртэлх хугацаанд туршилтын журмаар ажиллуулж болно. Туршилтын хугацаанд цэргийн цол олгохгүй.

7.2.Туршилтын хугацаанд тухайн алба хаагчтай үр дүнгийн гэрээ байгуулах, дүгнэх, туршилтын хугацааг сунгах, тухайн албан тушаалд томилох, чөлөөлөх асуудлыг Төрийн албаны зөвлөлөөс баталсан “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд туршилтын хугацаа хэрэглэх болзол, журам”-аар зохицуулна.

7.3.Байгууллагын зардлаар Хууль сахиулахын их сургуулийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн сургууль, гадаадын их, дээд сургуулийг төгссөн сонсогчийг Ерөнхий газар ажлын байраар хангана.

7.4.Энэ журмын 7.3-т заасан сонсогч тухайн сургуулийг төгсөөд тус байгууллагад 5-аас доошгүй жил тасралтгүй ажиллах гэрээ байгуулна.

7.5.Байгууллагын зардлаар суралцагч сахилга, сурлагаар тэнцэхгүйн улмаас сургуулиас хасагдсан, сургууль төгсөөд хуваарилагдсан газар томилогдсон албан тушаалд очоогүй буюу гэрээнд заасан хугацаанд ажиллаагүй бол суралцсан хугацаанд байгууллагаас гаргасан зардлыг доор дурдсан хувиар төлүүлнэ.

7.5.1. 1 хүртэл жил ажилласан бол -100 хувь

7.5.2. 2 хүртэл жил ажилласан бол -80 хувь

7.5.3. 3 хүртэл жил ажилласан бол -60 хувь

7.5.4. 4 хүртэл жил ажилласан бол -40 хувь

7.5.5. 5 хүртэл жил ажилласан бол -20 хувь

7.6.Байгууллагын захиалгаар суралцаж төгссөн алба хаагч 5-аас доошгүй жил үр бүтээлтэй ажилласан тохиолдолд дипломын хавсралтаа авах тухай хүсэлтээ гаргаж болно.

7.7.Томилогдсон алба хаагчид тухайн нэгжийн дарга түүний албан тушаалтай холбогдох эрх зүйн акт болон эрх үүргийг тодорхой танилцуулж, үр дүнгийн гэрээ байгуулсны үндсэн дээр ажил хүлээлгэж өгнө.

7.8.Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.1-д заасан хүүхэд асрах чөлөөтэй байгаа алба хаагчийн албан үүргийг нөөцийн бүртгэлд байгаа иргэнээс түр орлон гүйцэтгэгчээр томилж болно.

7.9.Энэ журмын 7.8-д заасан болон бусад албан тушаалын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэж байгаа нөөцийн бүртгэлээс томилогдсон алба хаагчид цэргийн цол олгохгүй.

7.10.Цэргийн алба хаагч өөрөө хүсвэл дээрх албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлж болно.

7.11.Албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэхээр томилогдсон хэн боловч Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.4-т заасны дагуу хүүхэд асрах чөлөөтэй алба хаагч ажилдаа орохыг хүсвэл орон тоог чөлөөлж өгөх үүрэг хүлээнэ.

7.12.Удирдах албан тушаалтны томилгоог Ерөнхий газрын дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөл+ болон Ерөнхий газрын даргын зөвлөлийн хуралдаанаар доорх материалыг харгалзан өөрийг нь байлцуулан хэлэлцэж шийдвэрлэнэ.

7.12.1.ажлын туршлага

7.12.2.хариуцсан ажлын үр дүн

7.12.3.ажлын байрны тодорхойлолтод тавигдсан болзол шаардлагыг хангасан эсэх+

7.13.Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан нэгжээс нөөцөд бүртгэлтэй иргэнд ажлын байрны санал 2 удаа тавих бөгөөд татгалзсан тохиолдолд нөөцөөс хасна.

7.14.Алба хаагчийн үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх, түүнийг томилох, чөлөөлөх, албан тушаалд дэвшүүлэх, албан тушаалаас бууруулах зэрэг асуудалтай холбогдсон баримт бичгийг нэгжийн дарга хуурамчаар үйлдэх, шударга бус тодорхойлолт, баталгаа гаргахыг хориглоно.

Найм.АЛБАН ХААГЧИЙГ АЖЛААС ТҮР ЧӨЛӨӨЛӨХ, ЧӨЛӨӨЛӨХ, ХАЛАХ

8.1.Алба хаагчийг захиргааны санаачилгаар түр чөлөөлөх, чөлөөлөх, ажлаас халах асуудлыг Төрийн албаны тухай, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд зааснаар шийдвэрлэнэ.

8.2.Биеийн эрүүл мэндийн улмаас ажлаас түр чөлөөлөх алба хаагчийн энэ журмын 8.3-т зааснаас гадна дараах материалыг  Ерөнхий газарт хүргүүлнэ.

8.2.1.төрийн тусгай алба хаагчдын нэгдсэн эмнэлгийн эмч нарын комиссын шийдвэр

8.2.2.харъяалах сум, дүүргийн эрүүл мэндийн байгууллагад эмчийн үзлэг, оношлогоонд хамрагдаж байсан өвчтөний түүх

8.2.3.нарийн мэргэжлийн 2, 3 дугаар шатлалын эмнэлгийн байгууллагын шийдвэр

8.2.4.холбогдох бусад материал

8.3.Алба хаагчийг ажлаас халах тухай саналыг дараах материалын хамт Ерөнхий газарт хүргүүлнэ.

8.3.1.даргын зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэл, албан бичиг

8.3.2.өөрийн болон бусад хүний гаргасан тайлбар, тодорхойлолт

8.3.3.ажил тасалсан тохиолдолд цагийн бүртгэл

8.3.4.эрх бүхий албан тушаалтны шалгасан тухай илтгэх хуудас

8.3.5.зөрчлийг нотлох холбогдох бусад материал

8.4.Зөрчил гаргасан алба хаагчийг даргын зөвлөлийн хуралдаанд биечлэн оролцуулах бөгөөд хуралдаанд оролцоогүй тохиолдолд хуралдаанаас гарсан шийдвэрийг алба хаагчид танилцуулна.

8.5.Алба хаагчийг ажлаас халахад ажлын үр дүн, урьд нь гаргаж байсан сахилгын зөрчил, дутагдал, халах болсон үндэслэл, шалтгааныг тодорхой тусгасан тодорхойлолт, хуралдааны тэмдэглэл, санал болон шалгалтын материалыг үндэслэн Ерөнхий газар шийдвэрлэнэ.

8.6.Алба хаагчийг ажлаас халах, чөлөөлөх, өөрийн хүсэлт болон захиргааны санаачилгаар түр чөлөөлөгдсөн тохиолдолд хүний нөөцийн мэргэжилтэн, нэгжийн дарга тушаалыг танилцуулж, гарын үсэг зуруулна.

8.7.Алба хаагчид чөлөө олгох асуудлыг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журамд заасны дагуу шийдвэрлэнэ.

Ес. АЛБАН ХААГЧИЙН ХУВИЙН ХЭРЭГ ХӨТЛӨХ, БАЯЖУУЛАХ, ХЯНАЛТЫН ХУУДАС, ТОО БҮРТГЭЛ

9.1.Алба хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх, баримт бичгийг бүрдүүлэх, баяжуулах, хадгалах, шилжүүлэх, танилцуулах болон бусад харилцааг зохицуулахад Төрийн албаны зөвлөлийн 2004 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн 18 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам”-ыг дагаж мөрдөнө.

9.2.Төрийн өөр байгууллагад шилжсэн алба хаагчийн хувийн хэргийг тухайн байгууллагын албан бичгийг үндэслэн шилжүүлнэ. Энэ заалт тусгай албаны гүйцэтгэх албан тушаал эрхэлж байгаа алба хаагчид үл хамаарна.

9.3.Ерөнхий газраас баталсан хуваарийн дагуу тухайн нэгжийн алба хаагчдад холбогдох шинэчилсэн, нэмэгдсэн материалын баяжилтыг хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, хувийн хэрэг хөтлөгчтэй хамтран жилд 1 удаа зохион байгуулж ажиллана.

9.4.Төрийн болон хувь хүний нууцад хамаарах асуудлыг хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, хэрэг хөтлөгч, хувийн хэрэгтэй танилцаж буй эрх бүхий албан тушаалтан  чанд сахиж ажиллана. Төрийн болон хувь хүний нууцыг задруулсан тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

9.5.Албан хаагчийн хяналтын хуудсыг хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн өдөр тутам гарын авлага болгон ашиглаж, хувийн хэргийн адил баяжилт хийнэ.

9.6.Албан тушаал эрхэлж байгаа болон нөөцөд байгаа иргэний талаарх мэдээлэл, бүрэлдэхүүн, тогтвор суурьшил, хөдөлгөөн, боловсрол мэргэжлийн байдлын талаар алба хаагчийн нэгдсэн тоо бүртгэлийг дор дурдсан байдлаар хөтөлнө

9.6.1.бүрэлдэхүүн, хөдөлгөөний тайланг товч болон дэлгэрэнгүй байдлаар жилд нэг удаа үнэн зөв гаргаж, тайланг гаргасан ажилтан өөрийн биеэр тухайн оны 12 дугаар сарын 15-ны дотор Ерөнхий газарт хүргэн ирж,  нэгжийн орон тоо, цалингийн сан, хувийн хэрэг, хяналтын хуудастай тулгалт хийх

9.6.2.алба хаагчид шагнал олгосон, сахилгын шийтгэл ногдуулсан тушаалыг /хүний тоогоор-/ тус бүрийг /гэмт хэрэг үйлдсэн бол шүүхийн шийтгэх тогтоол нэгтгэн Ерөнхий газарт хүргүүлэх.

9.6.3.гэмт хэрэг, сахилгын зөрчлийн мэдээг сар, жилээр гаргаж тухайн сарын 25-ны өдрийн дотор Ерөнхий газарт хүргүүлэх.

9.6.4.салбар нэгжийн алба хаагч тус бүрээр Төрийн албан хаагчийн анкет /маягт№1/-г 2 жил тутамд 1 удаа хар өнгийн бэхээр үнэн зөв гүйцэт бөглүүлж, гарын үсгийг зуруулан баталгаажуулсаныг шалгасны дараа нэгтгэн Ерөнхий газарт 12 дугаар сарын 15-ны дотор ирүүлнэ.

Арав. ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА

10.1.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад ажилд орох, томилогдох үед холбогдох материалыг хуурамчаар бүрдүүлсэн, засварласан нь тогтоогдвол ажилтныг ажлаас халж, учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлнэ.

10.2.Алба хаагчийн гаргасан зөрчлийг “Албаны шалгалт явуулах журам”-д заасны дагуу шалган тогтоож Төрийн албаны тухай хуульд заасан хугацааг чанд баримтлана.

10.3.Ерөнхий газарт энэ журмын 10.2-т заасан хугацаанд шалгалтыг дутуу хийсэн, хугацааг тулгаж ирүүлсэн тохиолдолд буруутай албан тушаалтанд холбогдох хууль журамд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ

 

About 405 дугаар хаалттай /тусгай нэгж/ хорих анги

385 comments

 1. HiHello, i think that i saw you visited my blogweblogwebsiteweb sitesite sothus i came to “return the favor”.I amI’m trying toattempting to find things to improveenhance my websitesiteweb site!I suppose its ok to use some ofa few of your ideas!!

 2. Your article has proven useful to me.

 3. I am usually to running a blog and i actually recognize your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information.

 4. Amazing blog layout here. Was it hard creating a nice looking website like this?

 5. Very good post! We will be linking to this great content on our site. Keep up the good writing.

 6. watch series Sex And The City season 6 episode 19 . download and watch tv series free online from …

 7. I just want to mention I’m all new to blogs and certainly savored you’re web site. More than likely I’m want to bookmark your site . You surely have good writings. Appreciate it for sharing your web page.

 8. There have been 34 beds for half-million Africans.

 9. Today, I went to the beachbeachfrontbeach front with my kidschildren. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She putplaced the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completelyentirelytotally off topic but I had to tell someone!

 10. You reallyactually make it seemappear so easyreally easy with yourtogether with youralong with your presentation howeverbut I in findingfindto find this topicmatter to be reallyactually somethingone thing whichthat I thinkI feelI believe I wouldI mightI’d neverby no means understand. It kind of feelsIt sort of feelsIt seems too complicatedcomplex and veryextremely widebroadextensivelargevasthuge for me. I amI’m taking a looklookinghaving a look forwardahead for youron yourin yourto your nextsubsequent postsubmitpublishput up, I willI’ll try toattempt to get the hangholdgraspclingdangle of it!

 11. Your positions continually have got a lot of really up to date info. Where do you come up with this? Just saying you are very resourceful. Thanks again

 12. I just want to say I am very new to blogs and truly savored you’re web site. More than likely I’m likely to bookmark your website . You amazingly come with superb articles and reviews. Regards for sharing your webpage.

 13. Very good post. I certainly love this site. Keep writing!

 14. I just want to mention I’m all new to blogs and certainly savored you’re web site. More than likely I’m want to bookmark your site . You surely have good writings. Appreciate it for sharing your web page.

 15. ExcellentTerrificWonderfulGoodGreatFantasticOutstandingExceptionalSuperb post buthowever ,however I was wonderingwanting to know if you could write a litte more on this topicsubject? I’d be very gratefulthankful if you could elaborate a little bit morefurther. ThanksBless youKudosAppreciate itCheersThank youMany thanks!

 16. thank you web site admin

 17. Perhaps it is time to order custom kitchen cupboards.

 18. I love reading through and I believe this website got some genuinely utilitarian stuff on it! .

 19. I was recommendedsuggested this blogwebsiteweb site by my cousin. I amI’m not sure whether this post is written by him as no onenobody else know such detailed about my problemdifficultytrouble. You areYou’re amazingwonderfulincredible! Thanks!

 20. I dugg some of you post as I thought they were very beneficial invaluable

 21. I myself usually don’t write on blogs, however your blog forced me to, beautiful writing style…. simply unbelievable!! The content are different but yours & free credit score blog are both the best I’ve read to this date. Keep up the good work!!

 22. GreetingsHiyaHey thereHeyGood dayHowdyHi thereHello thereHiHello! I know this is kinda off topic however ,neverthelesshoweverbut I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchangingtrading links or maybe guest writingauthoring a blog articlepost or vice-versa? My websitesiteblog goes overdiscussesaddressescovers a lot of the same subjectstopics as yours and I feelbelievethink we could greatly benefit from each other. If you happen to beyou might beyou areyou’re interested feel free to sendshoot me an e-mailemail. I look forward to hearing from you! AwesomeTerrificSuperbWonderfulFantasticExcellentGreat blog by the way!

 23. thank you web site admin

 24. I consider something really special in this site.

 25. I conceive this web site holds some real superb information for everyone : D.

 26. thank you web site admin

 27. Amazing blog layout here. Was it hard creating a nice looking website like this?

 28. Do you blog? Do you blog to advertise items you are marketing? I am instead new to the blog writing globe. I primarily blog site to market items that I am selling and sites that I am offering on. Just how do I get web traffic to my blog site? Do I generally simply require to include material? Does my blog site obtain gotten in the search? Any guidance on blog writing is significantly required. Hello, yes I discuss it on my twitter account and also my various other web-sites.

 29. thank you web site admin

 30. Beauties Studio, Hairstyles & Short Hairstyles & Short Haircuts Have a peek at our selection of best short layered haircuts! These cute hairstyles. Make your bob unique with bangs, wispy layers and a sun-kissed balayage. https://www.beautiesstudio.com/ Beauties Studio, and the lack of sweaty strands clinging to your neck in the warmer months makes it feel nice cropped cuts are becoming…

 31. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post
  was good. I do not know who you are but certainly
  you are going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 32. I just want to say I am very new to blogs and truly savored you’re web site. More than likely I’m likely to bookmark your website . You amazingly come with superb articles and reviews. Regards for sharing your webpage.

 33. I am glad to be one of the visitors on this great website (:, appreciate it for posting .

 34. Some truly good stuff on this web site , appreciate it for contribution.

 35. Asking questions are reallyactuallyin facttrulygenuinely nicepleasantgoodfastidious thing if you are not understanding anythingsomething fullycompletelyentirelytotally, butexcepthowever this articlepostpiece of writingparagraph providesoffersgivespresents nicepleasantgoodfastidious understanding evenyet.

 36. I wish to show my gratitude for your kindness for individuals that require guidance on this one subject matter. Your very own dedication to getting the message all around appears to be really good and has in every case empowered ladies much like me to realize their objectives. Your personal invaluable help and advice indicates much to me and somewhat more to my colleagues. Thanks a lot; from all of us.

 37. thank you web site admin

 38. Amazing blog layout here. Was it hard creating a nice looking website like this?

 39. I wish to show my gratitude for your kindness for individuals that require guidance on this one subject matter. Your very own dedication to getting the message all around appears to be really good and has in every case empowered ladies much like me to realize their objectives. Your personal invaluable help and advice indicates much to me and somewhat more to my colleagues. Thanks a lot; from all of us.

 40. I must thank you for the efforts you’ve put in penning this site. I am hoping to view the same high-grade content by you later on as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own site now 😉

 41. Greetings from IdahoCarolinaOhioColoradoFloridaLos angelesCalifornia! I’m bored to tearsbored to deathbored at work so I decided to check outbrowse your sitewebsiteblog on my iphone during lunch break. I enjoyreally likelove the knowledgeinfoinformation you presentprovide here and can’t wait to take a look when I get home. I’m shockedamazedsurprised at how quickfast your blog loaded on my mobilecell phonephone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. AnyhowAnyways, awesomeamazingvery goodsuperbgoodwonderfulfantasticexcellentgreat siteblog!

 42. HiWhat’s upHi thereHello to every body, it’s my first visitgo to seepay a visitpay a quick visit of this blogweblogwebpagewebsiteweb site; this blogweblogwebpagewebsiteweb site containsconsists ofincludescarries awesomeremarkableamazing and reallyactuallyin facttrulygenuinely goodfineexcellent stuffinformationdatamaterial fordesigned forin favor ofin support of readersvisitors.

 43. Amazing blog layout here. Was it hard creating a nice looking website like this?

 44. Hello,Irrrm a sucker for reading through your blog post, I needed to depart a little comment to compliment you and also wish you with a good continuation. Wishing the finest of luck for all your blogging efforts.

 45. Intresting, will come back here again.

 46. The brain injury legal representatives at DE CARO & KAPLEN, LLP.

 47. I think this is one of theamong the most importantsignificantvital informationinfo for me. And i’mi am glad reading your article. But wannawant toshould remark on fewsome general things, The websitesiteweb site style is perfectidealgreatwonderful, the articles is really excellentnicegreat : D. Good job, cheers

 48. Thanks for this website. I definitely agree with what you are saying.

 49. Thank you for another informative web site. The place else could I am getting that type of info written in such an ideal manner?
  I’ve a venture that I’m simply now running on, and I’ve been on the glance out for such information.

 50. of courseobviouslynaturallycertainly like your web-sitewebsiteweb site howeverbut you need tohave to testchecktake a look at the spelling on quite a fewseveral of your posts. A numberSeveralMany of them are rife with spelling problemsissues and I in findingfindto find it very bothersometroublesome to tellto inform the truththe reality on the other handhoweverthen againnevertheless I willI’ll certainlysurelydefinitely come backagain again.

 51. After looking at a handful of the articles on your web page,
  I seriously appreciate your technique of blogging.
  I saved as a favorite it to my bookmark site list and will
  be checking back soon. Please visit my web site too and
  let me know how you feel.

 52. I just want to say I am very new to blogs and truly savored you’re web site. More than likely I’m likely to bookmark your website . You amazingly come with superb articles and reviews. Regards for sharing your webpage.

 53. I like this site because so much useful stuff on here : D.

 54. I’m impressed, I have to admit. Genuinely rarely should i encounter a weblog that’s both educative and entertaining, and let me tell you, you may have hit the nail about the head. Your idea is outstanding; the problem is an element that insufficient persons are speaking intelligently about. I am delighted we came across this during my look for something with this.

 55. greatwonderfulfantasticmagnificentexcellent postsubmitpublishput up, very informative. I wonderI’m wonderingI ponder why the otherthe opposite expertsspecialists of this sector do notdon’t realizeunderstandnotice this. You shouldmust continueproceed your writing. I amI’m sureconfident, you haveyou’ve a hugea great readers’ base already!

 56. Yeah bookmaking this wasn’t a risky decision outstanding post! .

 57. I simply want to mention I am newbie to blogging and seriously enjoyed your website. Probably I’m planning to bookmark your website . You really come with tremendous posts. Appreciate it for sharing your web-site.

 58. How long does a copyright last on newspaper articles?. . If a service copies newspapers articles and then posts it in a database on the Internet, is there also a copyright on the Internet content?.

 59. thank you web site admin

 60. You cancould definitelycertainly see your enthusiasmexpertiseskills in thewithin the articlework you write. The arenaThe worldThe sector hopes for moreeven more passionate writers like yousuch as you who aren’tare not afraid to mentionto say how they believe. AlwaysAll the timeAt all times go afterfollow your heart.

 61. stays on topic and states valid points. Thank you.

 62. UndeniablyUnquestionablyDefinitely believe that which you statedsaid. Your favorite justificationreason appeared to beseemed to be on the internetnetweb the simplesteasiest thing to be aware of. I say to you, I definitelycertainly get irkedannoyed while people considerthink about worries that they plainlyjust do notdon’t know about. You managed to hit the nail upon the top as well asand alsoand defined out the whole thing without having side effectside-effects , people cancould take a signal. Will likelyprobably be back to get more. Thanks

 63. thank you web site admin

 64. thank you web site admin

 65. Enjoyed examining this, very good stuff, thanks .

 66. Hey! I could have sworn I’ve been to this site before but after checking through some of the post I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking and checking back frequently!

 67. Found this on yahoo and I’m happy I did. Well written website.

 68. I was looking at some of your articles on this site and I believe this internet site is really instructive! Keep on posting .

 69. Only wanna tell that this is extremely helpful, Thanks for taking your time to write this.

 70. thank you web site admin

 71. I truly enjoy looking through on this web site , it holds superb content .

 72. Your positions continually have got a lot of really up to date info. Where do you come up with this? Just saying you are very resourceful. Thanks again

 73. Ni hao, here from google, me enjoyng this, I come back soon.

 74. Somebody essentially help to make seriously posts I would state. This is the very first time I frequented your website page and thus far? I surprised with the research you made to create this particular publish incredible. Wonderful job!

 75. A lot of thanks for every one of your labor on this website. My mom really loves conducting internet research and it is easy to understand why. Most people notice all concerning the powerful means you provide invaluable things by means of your website and even encourage contribution from some others on the subject matter then my princess is truly becoming educated a whole lot. Take pleasure in the rest of the year. You’re the one carrying out a superb job.

 76. There are a handful of interesting points on time in this article but I don’t know if I see they all center to heart. You can find some validity but I’ll take hold opinion until I check into it further. Very good write-up , thanks so we want more! Included with FeedBurner in addition

 77. As I was sitting on a rock in India, looking over the city of New Delhi, contemplating on my next decision, I was chastened to submit my thoughts and passion about money unto the world. Capitalism shall grow in abundance; the entire economic system of our world is impossible without credit. Our entire civilization is based on money, from Babylon, to New York City. The hope of our time is based off the fact that Rachel will control the world through her music and love. She shall reign like a queen over billions and billions, and I shall support her by contemplating my next decision looking off to the distance, because this, this is how I receive revelation, with the common interest of money and overseas trades that the world depends on.

 78. I love to visit your web-blog, the themes are nice.’-\’-;

 79. I really love the way you discuss this kind of topic.”‘*,-

 80. The things i have always told folks is that while looking for a good internet electronics store, there are a few issues that you have to take into consideration. First and foremost, you should really make sure to find a reputable along with reliable shop that has enjoyed great reviews and ratings from other shoppers and marketplace advisors. This will ensure you are dealing with a well-known store that gives good support and aid to their patrons. Many thanks for sharing your notions on this blog.

 81. dance schools that also offers free yoga classes would be very very nice*

 82. This internet site may be a walk-through it really is the knowledge you desired concerning this and didn’t know who need to. Glimpse here, and you’ll definitely discover it.

 83. Thanks for another informative website. Where else could I get that kind of info written in such an ideal way? I have a project that I’m just now working on, and I have been on the look out for such info.

 84. you have a great blog here! do you need to cook some invite posts on my small blog?

 85. This is really serious, You’re an incredibly efficient writer. I have joined with your feed and also will enjoy finding your incredible write-ups. In addition, I have shared your blog post with our social networking sites.

 86. Hiya, I am really glad I have found this information. Today bloggers publish only about gossips and web and this is actually irritating. A good web site with interesting content, that’s what I need. Thank you for keeping this web site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

 87. Good site! I really love how it is easy on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I might be notified whenever a new post has been made. I have subscribed to your RSS which must do the trick! Have a great day!

 88. Substantially, the post is really the sweetest on that precious topic. I fit in with your conclusions and will eagerly look forward to your coming updates. Just saying thanks will not just be enough, for the amazing lucidity in your writing. I will at once grab your rss feed to stay abreast of any kind of updates. Genuine work and also much success in your business efforts!

 89. when summer comes, our summer activity ranges from kayaking to mountain climbing and also hiking too,

 90. The urge to gamble is so universal and its practice so pleasurable, that I assume it must be evil. – Heywood Broun

 91. The guidelines you provided allow me to share extremely precious. It been found such a pleasurable surprise to possess that looking forward to me once i awoke today. They may be constantly clear easy to understand. Thanks a ton for the valuable ideas you’ve got shared the following.

 92. Very informative and excellent bodily structure of content material , now that’s user friendly (:.

 93. Nice weblog here! Also your site lots up fast! What host are you the use of? Can I get your affiliate link on your host? I want my website loaded up as quickly as yours lol

 94. You made some respectable points there. I seemed on the web for the issue and found most people will go together with along with your website.

 95. Augmented Reality Technology from Apollo Matrix can help make the difference between a small startup company and a well-established business. At Apollo Matrix, augmented reality technologies are our specialty.

 96. Gaga tweeted a message as well as a web page link to Japan Prayer Bracelets. She fashioned a bracelet, with almost all sales revenue going to Japanese relief initiatives

 97. Hi! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok. I’m definitely enjoying your blog and look forward to new posts.

 98. I’d ought to seek advice from you here. Which isn’t some thing I usually do! I spend time reading an article which will make people believe. Also, thank you permitting me to comment!

 99. I know this site gives quality based articles or reviews and additional stuff, is there any other web site which presents these kinds of stuff in quality?

 100. I agree with told all above. We can communicate on this theme.

 101. you might have a great blog right here! would you wish to make some invite posts on my blog?

 102. I do believe all the ideas you have presented for your post. They’re very convincing and can definitely work. Still, the posts are very quick for novices. Could you please lengthen them a little from next time? Thank you for the post.

 103. I must point out my passion for your kind-heartedness for folks who require help on this content. Your special commitment to getting the message all over had become unbelievably practical and has truly permitted individuals much like me to get to their endeavors. This helpful tips and hints can mean a great deal a person like me and especially to my colleagues. Thanks a ton; from each one of us.

 104. I read this paragraph fully regarding the difference of most
  reccent and earlier technologies, it’s awesome article.

 105. My brother suggested I might like this website. He was entirely right.
  This post truly made my day. You cann’t imagine just how much time I had spent for this info!
  Thanks!

 106. I want to express appreciation to you just for rescuing me from this problem. Right after browsing through the online world and obtaining opinions which were not beneficial, I believed my entire life was done. Living devoid of the approaches to the problems you have resolved by means of your good write-up is a critical case, and the ones that would have badly damaged my career if I hadn’t encountered your site. Your good capability and kindness in dealing with all the stuff was helpful. I am not sure what I would have done if I hadn’t come upon such a subject like this. I can at this time look forward to my future. Thank you so much for your high quality and effective guide. I will not think twice to recommend the blog to any individual who would need guidance on this situation.

 107. Hi there, the whole thing is going nicely here and ofcourse every
  one is sharing facts, that’s really good, keep up writing.

 108. thank you web site admin

 109. thank you web site admin

 110. Can IMay I justsimplysimply just say what a reliefcomfort to findto discoverto uncover someone whosomebody thatsomebody whoa person thatan individual whosomeone that actuallyreallytrulygenuinely knowsunderstands what they’rewhat they are talking aboutdiscussing on the interneton the webon the netonlineover the internet. You definitelyYou certainlyYou actually know how tounderstand how torealize how to bring an issuea problem to light and make it important. More peopleMore and more peopleA lot more people need tohave tomustshouldought toreally need to read thislook at thischeck this out and understand this side of theof your story. I can’t believeIt’s surprisingI was surprised thatI was surprised you’re notyou aren’tyou are not more popular because yousince yougiven that you definitelycertainlysurelymost certainly have thepossess the gift.

 111. I will right away grab your rss as I can not find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you’ve any? Please let me know in order that I could subscribe. Thanks.

 112. thank you web site admin

 113. thank you web site admin

 114. After study a few of the blog posts on your website now, and I really like your method of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site listing and shall be checking back soon. Pls check out my site as properly and let me know what you think.

 115. I was suggested this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble.
  You’re wonderful! Thanks!

 116. You madeYou’ve madeYou have made some decentgoodreally good points there. I lookedchecked on the interneton the webon the net for more infofor more informationto find out moreto learn morefor additional information about the issue and found most individualsmost people will go along with your views on this websitethis sitethis web site.

 117. HeyHowdyHi thereHeyaHey thereHiHello! I knowI realizeI understand this is kind ofsomewhatsort of off-topic buthowever I hadI needed to ask. Does running aoperating abuilding amanaging a well-established blogwebsite likesuch as yours take arequire a lot ofmassive amountlarge amount of work? I’mI am completely newbrand new to bloggingoperating a blogwriting a blogrunning a blog buthowever I do write in my diaryjournal dailyon a daily basiseverydayevery day. I’d like to start a blog so I canwill be able tocan easily share mymy ownmy personal experience and thoughtsviewsfeelings online. Please let me know if you have anyany kind of suggestionsideasrecommendations or tips for newbrand new aspiring bloggersblog owners. Appreciate itThankyou!

 118. I couldn’tcould not resistrefrain from commenting. Very wellPerfectlyWellExceptionally well written!

 119. Wonderful paintings! That is the kind of information that are supposed to be shared across the web. Shame on Google for now not positioning this post higher! Come on over and discuss with my website . Thanks =)

 120. Wonderful beat ! I would like to apprentice whilst you amend your site, how could i subscribe for a weblog web site?
  The account helped me a acceptable deal. I have been tiny
  bit acquainted of this your broadcast offered vivid transparent idea

 121. This isThat is veryreally interestingfascinatingattention-grabbing, You areYou’re an overlyan excessivelya very professionalskilled blogger. I haveI’ve joined your feedrss feed and look ahead tolook forward tosit up forstay up for in search ofseekinglooking forin quest ofin the hunt forsearching for moreextra of your greatwonderfulfantasticmagnificentexcellent post. AlsoAdditionally, I haveI’ve shared your siteweb sitewebsite in my social networks

 122. The mind injury legal representatives at DE CARO & KAPLEN, LLP.

 123. Spot on with this write-up, I actually believe that this website needs a great deal more attention. I’ll probably be
  back again to read more, thanks for the info!

 124. Hі, I think yoᥙr site might be havіng browser comрatibility issues.
  When I looк at your website in Safari, it lookѕ fine but ѡhen opening in Internet Explorer,
  it has some overlaρping. I just wanted to give you a quiсk heads
  up! Other then that, amazing blog!

 125. Howdy! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to take a
  look. I’m definitely loving the information.
  I’m book-marking and will be tweeting this to my followers!
  Superb blog and amazing design.

 126. Short Haircuts, the best seasons for short hairstyles for women in 2019 and 2020. Short hairstyles were definitely bombed this year and were very popular. You can be a brunette woman or a blonde, no matter. https://shorthaircutsmodels.com/short-haircuts/ If you want to create an amazing hair design, you should listen to our suggestions. Short Hairstyles Models tend to always be around the world for a long time.

 127. The mind injury lawyers at DE CARO & KAPLEN, LLP.

 1. Pingback: authentisch adidas running cushion schuhe gr. 45 1 3 schuhe

 2. Pingback: i loved the deep plunging neckline and side splits a little daring for me as i never really show much cleavage but i liked how sassy this dress made me

 3. Pingback: spectacular savings on fantasie helena balcony bra nude 38dd model

 4. Pingback: buy motel jet plunge neck playsuit in red at motel rocks

 5. Pingback: strenesse la robe encolure bateau et manches 3 4 noir

 6. Pingback: pure original outsole air jordan 6 university of north carolina colorway pure import upper material

 7. Pingback: calcinha fio dental g string de tule kelly no

 8. Pingback: camiseta vans classic fit masculina

 9. Pingback: chile el denuncia a empresas por publicidad en

 10. Pingback: buy original t by alexander wang wooly rib tank top at indonesia

 11. Pingback: mens charcoal herringbone jos a bank overcoat top coat wool classic xxl 50 r

 12. Pingback: Yeezy 350

 13. Pingback: dawn patrol water bucket hat royal

 14. Pingback: costa blackfin prescription fishing sunglasses

 15. Pingback: luipaard in de nacht

 16. Pingback: mochila de cuero genuino a prueba de agua de lona mochilas cuero otros color original

 17. Pingback: Nike Outlet

 18. Pingback: 璨″竷 chanel銈枫儯銉嶃儷銉嬨儱銉笺儓銉┿儥銉儵銈ゃ兂2銇ゆ姌璨″竷銉娿偆銉兂銈搞儯銈兗銉夈儸銈躲兗闈掋儵銈ゃ儓

 19. Pingback: bermuda de linho plus size chic e elegante

 20. Pingback: nba detroit arrache le dernier billet

 21. Pingback: 60 auf alle top 2017 bape schwarz ein badeanzug coca cola

 22. Pingback: a5 led a f茅nyek alatt mobilarena okostelefon

 23. Pingback: vestido sem al莽a fina longo estampado convidada de formatura

 24. Pingback: camo print strapless smocked super soft tube top

 25. Pingback: v锚tements veste kiabi bleu homme manteau

 26. Pingback: oakley straightback sunglasses oakley straightback sunglasses

 27. Pingback: sweaters online sale

 28. Pingback: fall outdoor wedding dresses photo 1

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll To Top