ШШГБ-ын хүний нөөцийн журам

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын

                                      даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 19-ний

өдрийн А/192 дугаар тушаалын хавсралт

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГЫН
ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЖУРАМ

1.1.Хүний нөөцийн журам нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Төрийн албаны тухай, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай, Хөдөлмөрийн тухай, Цэргийн албан хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль, тэдгээрийг нийцүүлэн гаргасан эрх зүйн бусад актаар зохицуулагдана.

1.2.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэх нөхөн хангах арга замыг боловсруулах, хүний нөөцийн хэрэгцээг тодорхойлох судлах, сонгож  бэлтгэх, оновчтой байршуулах, тэднийг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах , төлөвшүүлэх,  цогц харилцааг зохицуулахад оршино.

1.3.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хүний нөөцийн талаар хуулиар хүлээсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэх, иргэдэд шуурхай, чанартай үйлчилгээ үзүүлэх бие бүрэлдэхүүнийг бүрдүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад энэхүү журмын зорилт чиглэгдэнэ.

1.4.Хүний нөөцийг сонгох, сургах, мэргэшүүлэх томилох, дэвшүүлэх, үнэлэх, шагнах, хариуцлага хүлээлгэх, үйл ажиллагаанд хууль дээдлэх, шударга, ёс зүйтэй, ил тод нээлттэй, авилгаас ангид байх зарчмыг баримтална.

1.5.Энэхүү журам төрийн албан тушаалыг эрхэлж, бүрэн эрхээ хэрэгжүүлсэний төлөө төрөөс цалин хөлс авч, ажиллах нөхцөл баталгаагаар хангагдан ажиллаж байгаа төрийн тусгай, үйлчилгээний алба хаагч болон байгууллагын захиалгаар гадаад, дотоодын сургуульд суралцагсад, гэрээгээр ажиллагсдад үйлчилнэ.

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГА, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

2.1.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хүний нөөцийн бодлогыг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх төв байгууллага /цаашид /Ерөнхий газар” гэх/-ын дарга тодорхойлж, Захиргааны удирдлагын газар хэрэгжилтийг зохион байгуулна.

2.2.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын чиг үүрэг, зорилго, зорилтыг биелүүлэхэд алба хаагчдын мэдлэг ур чадварыг үр ашигтай, үр дүнтэй ашиглах нөхцөлийг хангах нь хүний нөөцийн удирдлагын үндсэн үүрэг мөн.

2.3.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааг иргэдэд чирэгдэлгүй, шуурхай ил тод, нээлттэй болгож, сахилга дэг журмыг бэхжүүлэх, дээд байгууллагаас баримталж буй бодлогыг тууштай хэрэгжүүлж, хамт олны дунд сэтгэл зүйн таатай уур амьсгал бүрдүүлэх, тэднийг өөрийн дотоод итгэл үнэмшлээрээ хууль тогтоомжийг сахин биелүүлдэг болгон төлөвшүүлэх нь бүх шатны удирдах албан тушаалтны үүрэг байна.

2.4.Ерөнхий газар хүний нөөцийн чиглэлээр дараах, эрх үүргийг хэрэгжүүлнэ.

2.4.1.байгууллагын хэмжээнд Хүний нөөцийн стратегийн төлөвлөлт, хэрэгцээг тодорхойлох, орон тоо бүрдүүлэх, боловсон хүчнийг судлах, сонгон шалгаруулах, тэднийг оновчтой байршуулах, үнэлэх, урамшуулж идвэхижүүлэх, хариуцлагын тогтолцоо бүрдүүлэх талаар бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэх.

2.4.2.хүний нөөцтэй холбогдолтой хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, төрийн албанд ил тод, шударга ёсны зарчмыг хэрэгжүүлэхэд мэргэшил арга зүйн удирдлагаар хангах.

2.4.3.хүний нөөцийн чиглэлээр ирүүлсэн санал, материалыг хүлээн авч, судлах, хууль эрх зүйн актад нийцэж байгаа эсэхэд хяналт тавих /тавьж хариу өгөх/.

2.4.4.төрийн албаны салбар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэх асуудлыг боловсруулж, бэлтгэл хангах.

2.4.5.хүний нөөцийн тоо бүртгэл, хувийн хэргийн баяжилтыг цаг тухайд нь үнэн зөв бүртгэж хөтлөх.

2.4.6.алба хаагчдын мэдээллийн санг эрхлэн хөтлөх үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, бүрдүүлэх.

2.4.7.Салбар нэгжээс хүний нөөцийн талаар гаргасан санал, дүгнэлт нь холбогдох хууль тогтоомж, энэхүү зааварт нийцэж байгаа эсэхийг хянаж, зөрчилтэй тохиолдолд буцаах

2.4.8.Алба хаагчийн нийгмийн асуудал, үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшингийн үнэлгээ болон бусад шаардлагатай мэдээ, судалгааг үндэслэн албан тушаал дэвшүүлэх, бууруулах, зохих шатны сургалтад хамруулах, цол, зэрэг олгох, цалин хөлсийг өөрчлөх, шагнаж урамшуулах, хариуцлага тооцох асуудлыг Ерөнхий газарт уламжилснаар шийдвэрлэх

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын албан хаагчдын талаар санал, дүгнэлт, тодорхойлолт гаргах

2.4.9.байгууллагын захиалгаар сургууль, дамжаанд суралцах алба хаагчтай гэрээ байгуулах, түүний биелэлтийг хангуулах, хяналт тавих, гэрээг дүгнэх, цуцлах, шаардлагатай бусад арга хэмжээ авах

Гурав. ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГАД АЖИЛД АНХ ОРОХ ИРГЭНИЙ БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

3.1.Анх ажилд орох иргэн дараах баримт бичиг бүрдүүлнэ.

3.1.1.ажилд орохыг хүссэн өргөдөл

3.1.2.гурван үеийн намтар /өөрийн төрсөн эцэг, эх, өвөг эцэг, эмэг эх/

3.1.3.иргэний үнэмлэхний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар

3.1.4.боловсролын үнэмлэх, диплом, нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт

3.1.5.эрүүл мэндийн үзлэгт орсон хуудас /Төрийн тусгай алба хаагчдын нэгдсэн эмнэлэгт/

3.1.6.оршин суугаа баг, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт

3.1.7.урьд ажиллаж байсан байгууллагын тодорхойлолт /цэргийн байгууллагад ажиллаж байсан бол цолны лавлагаа/

3.1.8.төрийн албан хаагчийн анкет /маягт №1/

3.1.9.эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр

3.1.10.нийгмийн даатгалын дэвтэр

3.1.11.сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан зураг /4х6 хэмжээтэй 2 хувь, 3х4 хэмжээтэй тус тус 2 хувь/

3.1.12.эмнэлгийн мэргэжилтэн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

3.1.13.цэргийн үүрэгтний үнэмлэх

3.1.14.өр төлбөртэй эсэх лавлагаа

3.2.Энэ журмын 3.1-т заасан баримт материалыг дутуу бүрдүүлсэн тохиолдолд материалыг өөрт нь буцаан олгож сонгон шалгаруулалтын бүртгэлээс хасна.

Дөрөв.ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГАД АЖИЛЛАХ ИРГЭНД ТАВИХ ШААРДЛАГА, ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

4.1.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад ажиллахыг хүссэн иргэн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуулийн 270 дугаар зүйлийн 270.3-т зааснаас гадна дараах нийтлэг шаардлагыг хангасан байна.

4.1.1.офицер, ахлагчийн албан тушаалд албан хаагчид тавигдах шаардлага хангасан 35 хүртэлх насны эрэгтэй, 30 хүртэл насны эмэгтэй

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад ажиллахыг сайн дураар хүссэн, 18 насанд хүрсэн Монгол Улсын иргэн

4.1.2.байгууллагад нэн шаардлагатай төрөл мэргэжлийн /эмнэлгийн мэргэжилтэн, цахилгаанчин, радио холбоо, мэдээллийн технологийн инженер, D,E ангиллын жолооч гэх мэт/ албан тушаалд насны хязгаар заахгүй

4.1.3.төрийн тусгай алба хаагчдын нэгдсэн эмнэлгийн эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд хамрагдаж цэргийн албанд тэнцэх эсэх тухай эмнэлгийн дүгнэлт гарсан байх

4.1.4.Бие бялдрын зөв хөгжилтэй, 170 см-ээс доошгүй өндөртэй эрэгтэй, 160 см-ээс доошгүй өндөртэй эмэгтэй

4.1.5.тухайн мэргэжлийн хувьд тусгайлан тавигдах бие бялдрын болон гоо зүйн шалгуур үзүүлэлтийг хангасан байх. /биед шивээсгүй, чих цоолоогүй эрэгтэй/

4.1.6.цэргийн жинхэнэ алба хаасан /1990 оны 05 сарын 06-нд төрсөн буюу түүнээс хойш төрсөн иргэдэд хамаарна/

4.1.7.шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдын бие бялдрын болон сэтгэл зүйн бэлтгэлжилтийн шалгуур үзүүлэлтийг хангасан

4.1.8.”Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад ажилд орох иргэнээс шалгалт авах журам”, Хууль сахиулахын их сургуулийн Ахлагчийн сургуулиас баталсан “Суралцагчийн сургалтын журам”-д заасны дагуу шалгалт өгч тэнцсэн.

4.1.9.хөдөө орон нутгийн анги, алба, нэгжид ажиллах боломжтой байх

4.2.Боловсрол, мэргэжлийн шаардлага

4.2.1.Офицерын албан тушаалд / бакалавр, түүнээс дээш түвшний боловсрол эзэмшсэн, компьютерийн хэрэглээний программуудыг ашиглах чадвартай байх.

4.2.2.ахлагчийн бүрэлдэхүүнд бүрэн дунд, түүнээс дээш түвшний боловсролтой, тухайн ажлын байрны шаардлага хангасан байх /

4.2.3.удирдах албан тушаалд хууль зүйн болон төрийн удирдлагын бакалавр ба түүнээс дээш боловсролтой, удирдах ажлын мэдлэг, чадвар дадлагатай /

4.3.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад анх ажилд орох Хууль сахиулахын их сургуулийг төгссөнөөс бусад иргэд тус сургуулийн Ахлагчийн сургалтад хамрагдсан байна.

Тав.ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ БАЙГУУЛЛАГАД ШИНЭЭР АЖИЛД ОРОХ ИРГЭНИЙГ НӨӨЦӨД БҮРТГЭХЭЭР СУДЛАХ

5.1.Ажилд орох иргэнийг нөөцөд бүртгэхээр сонгож, судлах ажлыг Ерөнхий газрын хүний нөөцийн асуудал хариуцсан нэгж, харъяа салбар, нэгжийн удирдах албан тушаалтан хариуцна.

5.2.Баримт бичгээр судлах.

5.2.1.ажилд шинээр авах иргэний 3 үеийн намтартай танилцах

5.2.2.иргэний баримт бичгийг  үндсэн эхээр нь авч танилцах

5.2.3.шаардлагатай тохиолдолд баримт бичгийг олгосон газраас лавлагаа авах

5.2.4.сургууль, дамжааг төгссөнийг гэрчлэх диплом, гэрчилгээ, үнэмлэх, бусад баримт бичгийг үндсэн эхээр нь нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбартай нь тулган шалгах

5.2.5.төрийн албанд ажилласан хугацааг тогтоох үндсэн баримт нь хөдөлмөрийн буюу нийгмийн даатгалын дэвтэр, архивын лавлагаа, тушаал зэрэг болно.

5.3.Ял шийтгэлтэй эсэхийг судлах:

5.3.1.ажилд авахаар судалж буй иргэний ял шийтгэлтэй эсэхийг хүний нөөцийн мэргэжилтэн  цагдаагийн байгууллагаар шалгуулна.

5.4.2.шаардлагатай тохиолдолд оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн цагдаагийн байгууллагаас захиргааны зөрчил гаргаж байсан эсэх тухай лавлагаа авч болно.

5.5.ажилд орох хүсэлтэй иргэнийг салбар, нэгжийн дарга, хүний нөөцийн мэргэжилтэн нар уулзан ярилцаж, судлан, байгууллагын даргын зөвлөлийн хуралдаанд өөрийг нь байлцуулан ажилд авах эсэх талаар хэлэлцүүлнэ.

Зургаа.ХҮНИЙ НӨӨЦ БҮРДҮҮЛЭХ

6.1.Шинээр ажилд орох хүсэлт гарган шалгалтанд тэнцэн ахлагчийн сургалтад хамрагдаж, иргэний судалгаа, холбогдох бусад материалыг хүний нөөцийн асуудал хариуцсан нэгж хадгалан, ахлагч бүрэлдэхүүний нөөцөд бүртгэн авна.

6.2.Офицер бүрэлдэхүүний нөөц нь Хууль сахиулахын их сургуулийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн сургуулийн сонсогч, тус байгууллагатай гэрээгээр дотоод, гадаадын бусад их, дээд сургуульд сурч буй сонсогч, оюутан нөөцөд бүртгэгдсэн дээд боловсролтой иргэн, дэвшүүлэн томилох боломжтой ахлагч нараас бүрдэнэ.

6.3.Шийдвэр гүйцэтгэгчийн нөөцийг “Шийдвэр гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам”-д заасан сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн иргэдээс бүрдүүлнэ.

6.4.Нэг албан тушаалд ажлын байрны төрөл, мэргэжлийн шаардлагыг хангасан 2-оос доошгүй хүний нөөцтэй байна.

6.5. Ажиллаж байгаад чөлөөлөгдсөн иргэн дахин тус байгууллагад ажилд орох материал бүрдүүлсэн тохиолдолд чөлөөлөгдсөн үндэслэл, шалтгааныг нягтлан судалж, урьд гаргаж байсан зөрчлийн талаар холбогдох нэгжийн албан тушаалтнаас тодорхойлолт, лавлагаа гаргуулан Ерөнхий газрын даргад танилцуулж шийдвэрлүүлнэ.

Долоо. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ТОМИЛОЛТ

7.1.Анх ажилд орсон иргэнийг Төрийн албаны тухай хуульд заасны дагуу 6 сараас 1 жил хүртэлх хугацаанд туршилтын журмаар ажиллуулж болно. Туршилтын хугацаанд цэргийн цол олгохгүй.

7.2.Туршилтын хугацаанд тухайн алба хаагчтай үр дүнгийн гэрээ байгуулах, дүгнэх, туршилтын хугацааг сунгах, тухайн албан тушаалд томилох, чөлөөлөх асуудлыг Төрийн албаны зөвлөлөөс баталсан “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд туршилтын хугацаа хэрэглэх болзол, журам”-аар зохицуулна.

7.3.Байгууллагын зардлаар Хууль сахиулахын их сургуулийн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн сургууль, гадаадын их, дээд сургуулийг төгссөн сонсогчийг Ерөнхий газар ажлын байраар хангана.

7.4.Энэ журмын 7.3-т заасан сонсогч тухайн сургуулийг төгсөөд тус байгууллагад 5-аас доошгүй жил тасралтгүй ажиллах гэрээ байгуулна.

7.5.Байгууллагын зардлаар суралцагч сахилга, сурлагаар тэнцэхгүйн улмаас сургуулиас хасагдсан, сургууль төгсөөд хуваарилагдсан газар томилогдсон албан тушаалд очоогүй буюу гэрээнд заасан хугацаанд ажиллаагүй бол суралцсан хугацаанд байгууллагаас гаргасан зардлыг доор дурдсан хувиар төлүүлнэ.

7.5.1. 1 хүртэл жил ажилласан бол -100 хувь

7.5.2. 2 хүртэл жил ажилласан бол -80 хувь

7.5.3. 3 хүртэл жил ажилласан бол -60 хувь

7.5.4. 4 хүртэл жил ажилласан бол -40 хувь

7.5.5. 5 хүртэл жил ажилласан бол -20 хувь

7.6.Байгууллагын захиалгаар суралцаж төгссөн алба хаагч 5-аас доошгүй жил үр бүтээлтэй ажилласан тохиолдолд дипломын хавсралтаа авах тухай хүсэлтээ гаргаж болно.

7.7.Томилогдсон алба хаагчид тухайн нэгжийн дарга түүний албан тушаалтай холбогдох эрх зүйн акт болон эрх үүргийг тодорхой танилцуулж, үр дүнгийн гэрээ байгуулсны үндсэн дээр ажил хүлээлгэж өгнө.

7.8.Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 106 дугаар зүйлийн 106.1-д заасан хүүхэд асрах чөлөөтэй байгаа алба хаагчийн албан үүргийг нөөцийн бүртгэлд байгаа иргэнээс түр орлон гүйцэтгэгчээр томилж болно.

7.9.Энэ журмын 7.8-д заасан болон бусад албан тушаалын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэж байгаа нөөцийн бүртгэлээс томилогдсон алба хаагчид цэргийн цол олгохгүй.

7.10.Цэргийн алба хаагч өөрөө хүсвэл дээрх албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлж болно.

7.11.Албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэхээр томилогдсон хэн боловч Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.1.4-т заасны дагуу хүүхэд асрах чөлөөтэй алба хаагч ажилдаа орохыг хүсвэл орон тоог чөлөөлж өгөх үүрэг хүлээнэ.

7.12.Удирдах албан тушаалтны томилгоог Ерөнхий газрын дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөл+ болон Ерөнхий газрын даргын зөвлөлийн хуралдаанаар доорх материалыг харгалзан өөрийг нь байлцуулан хэлэлцэж шийдвэрлэнэ.

7.12.1.ажлын туршлага

7.12.2.хариуцсан ажлын үр дүн

7.12.3.ажлын байрны тодорхойлолтод тавигдсан болзол шаардлагыг хангасан эсэх+

7.13.Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан нэгжээс нөөцөд бүртгэлтэй иргэнд ажлын байрны санал 2 удаа тавих бөгөөд татгалзсан тохиолдолд нөөцөөс хасна.

7.14.Алба хаагчийн үйл ажиллагаа, мэргэшлийн түвшинг үнэлэх, түүнийг томилох, чөлөөлөх, албан тушаалд дэвшүүлэх, албан тушаалаас бууруулах зэрэг асуудалтай холбогдсон баримт бичгийг нэгжийн дарга хуурамчаар үйлдэх, шударга бус тодорхойлолт, баталгаа гаргахыг хориглоно.

Найм.АЛБАН ХААГЧИЙГ АЖЛААС ТҮР ЧӨЛӨӨЛӨХ, ЧӨЛӨӨЛӨХ, ХАЛАХ

8.1.Алба хаагчийг захиргааны санаачилгаар түр чөлөөлөх, чөлөөлөх, ажлаас халах асуудлыг Төрийн албаны тухай, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хуульд зааснаар шийдвэрлэнэ.

8.2.Биеийн эрүүл мэндийн улмаас ажлаас түр чөлөөлөх алба хаагчийн энэ журмын 8.3-т зааснаас гадна дараах материалыг  Ерөнхий газарт хүргүүлнэ.

8.2.1.төрийн тусгай алба хаагчдын нэгдсэн эмнэлгийн эмч нарын комиссын шийдвэр

8.2.2.харъяалах сум, дүүргийн эрүүл мэндийн байгууллагад эмчийн үзлэг, оношлогоонд хамрагдаж байсан өвчтөний түүх

8.2.3.нарийн мэргэжлийн 2, 3 дугаар шатлалын эмнэлгийн байгууллагын шийдвэр

8.2.4.холбогдох бусад материал

8.3.Алба хаагчийг ажлаас халах тухай саналыг дараах материалын хамт Ерөнхий газарт хүргүүлнэ.

8.3.1.даргын зөвлөлийн хуралдааны тэмдэглэл, албан бичиг

8.3.2.өөрийн болон бусад хүний гаргасан тайлбар, тодорхойлолт

8.3.3.ажил тасалсан тохиолдолд цагийн бүртгэл

8.3.4.эрх бүхий албан тушаалтны шалгасан тухай илтгэх хуудас

8.3.5.зөрчлийг нотлох холбогдох бусад материал

8.4.Зөрчил гаргасан алба хаагчийг даргын зөвлөлийн хуралдаанд биечлэн оролцуулах бөгөөд хуралдаанд оролцоогүй тохиолдолд хуралдаанаас гарсан шийдвэрийг алба хаагчид танилцуулна.

8.5.Алба хаагчийг ажлаас халахад ажлын үр дүн, урьд нь гаргаж байсан сахилгын зөрчил, дутагдал, халах болсон үндэслэл, шалтгааныг тодорхой тусгасан тодорхойлолт, хуралдааны тэмдэглэл, санал болон шалгалтын материалыг үндэслэн Ерөнхий газар шийдвэрлэнэ.

8.6.Алба хаагчийг ажлаас халах, чөлөөлөх, өөрийн хүсэлт болон захиргааны санаачилгаар түр чөлөөлөгдсөн тохиолдолд хүний нөөцийн мэргэжилтэн, нэгжийн дарга тушаалыг танилцуулж, гарын үсэг зуруулна.

8.7.Алба хаагчид чөлөө олгох асуудлыг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журамд заасны дагуу шийдвэрлэнэ.

Ес. АЛБАН ХААГЧИЙН ХУВИЙН ХЭРЭГ ХӨТЛӨХ, БАЯЖУУЛАХ, ХЯНАЛТЫН ХУУДАС, ТОО БҮРТГЭЛ

9.1.Алба хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх, баримт бичгийг бүрдүүлэх, баяжуулах, хадгалах, шилжүүлэх, танилцуулах болон бусад харилцааг зохицуулахад Төрийн албаны зөвлөлийн 2004 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн 18 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албан хаагчийн хувийн хэрэг хөтлөх журам”-ыг дагаж мөрдөнө.

9.2.Төрийн өөр байгууллагад шилжсэн алба хаагчийн хувийн хэргийг тухайн байгууллагын албан бичгийг үндэслэн шилжүүлнэ. Энэ заалт тусгай албаны гүйцэтгэх албан тушаал эрхэлж байгаа алба хаагчид үл хамаарна.

9.3.Ерөнхий газраас баталсан хуваарийн дагуу тухайн нэгжийн алба хаагчдад холбогдох шинэчилсэн, нэмэгдсэн материалын баяжилтыг хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, хувийн хэрэг хөтлөгчтэй хамтран жилд 1 удаа зохион байгуулж ажиллана.

9.4.Төрийн болон хувь хүний нууцад хамаарах асуудлыг хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн, хэрэг хөтлөгч, хувийн хэрэгтэй танилцаж буй эрх бүхий албан тушаалтан  чанд сахиж ажиллана. Төрийн болон хувь хүний нууцыг задруулсан тохиолдолд холбогдох хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээлгэнэ.

9.5.Албан хаагчийн хяналтын хуудсыг хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн өдөр тутам гарын авлага болгон ашиглаж, хувийн хэргийн адил баяжилт хийнэ.

9.6.Албан тушаал эрхэлж байгаа болон нөөцөд байгаа иргэний талаарх мэдээлэл, бүрэлдэхүүн, тогтвор суурьшил, хөдөлгөөн, боловсрол мэргэжлийн байдлын талаар алба хаагчийн нэгдсэн тоо бүртгэлийг дор дурдсан байдлаар хөтөлнө

9.6.1.бүрэлдэхүүн, хөдөлгөөний тайланг товч болон дэлгэрэнгүй байдлаар жилд нэг удаа үнэн зөв гаргаж, тайланг гаргасан ажилтан өөрийн биеэр тухайн оны 12 дугаар сарын 15-ны дотор Ерөнхий газарт хүргэн ирж,  нэгжийн орон тоо, цалингийн сан, хувийн хэрэг, хяналтын хуудастай тулгалт хийх

9.6.2.алба хаагчид шагнал олгосон, сахилгын шийтгэл ногдуулсан тушаалыг /хүний тоогоор-/ тус бүрийг /гэмт хэрэг үйлдсэн бол шүүхийн шийтгэх тогтоол нэгтгэн Ерөнхий газарт хүргүүлэх.

9.6.3.гэмт хэрэг, сахилгын зөрчлийн мэдээг сар, жилээр гаргаж тухайн сарын 25-ны өдрийн дотор Ерөнхий газарт хүргүүлэх.

9.6.4.салбар нэгжийн алба хаагч тус бүрээр Төрийн албан хаагчийн анкет /маягт№1/-г 2 жил тутамд 1 удаа хар өнгийн бэхээр үнэн зөв гүйцэт бөглүүлж, гарын үсгийг зуруулан баталгаажуулсаныг шалгасны дараа нэгтгэн Ерөнхий газарт 12 дугаар сарын 15-ны дотор ирүүлнэ.

Арав. ХҮЛЭЭЛГЭХ ХАРИУЦЛАГА

10.1.Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагад ажилд орох, томилогдох үед холбогдох материалыг хуурамчаар бүрдүүлсэн, засварласан нь тогтоогдвол ажилтныг ажлаас халж, учирсан хохирлыг нөхөн төлүүлнэ.

10.2.Алба хаагчийн гаргасан зөрчлийг “Албаны шалгалт явуулах журам”-д заасны дагуу шалган тогтоож Төрийн албаны тухай хуульд заасан хугацааг чанд баримтлана.

10.3.Ерөнхий газарт энэ журмын 10.2-т заасан хугацаанд шалгалтыг дутуу хийсэн, хугацааг тулгаж ирүүлсэн тохиолдолд буруутай албан тушаалтанд холбогдох хууль журамд заасан хариуцлага хүлээлгэнэ

 

About 405 дугаар хаалттай /тусгай нэгж/ хорих анги

138 comments

 1. Im going to discover less regarding because it all can last for weeks.

 2. Its like yousuch as you readlearn my mindthoughts! You seemappear to understandto knowto grasp so mucha lot approximatelyabout this, like yousuch as you wrote the booke-bookguideebooke book in it or something. I thinkI feelI believe that youthat you simplythat you just couldcan do with somea few p.c.percent to forcepressuredrivepower the message househome a bita little bit, howeverbut other thaninstead of that, this isthat is greatwonderfulfantasticmagnificentexcellent blog. A greatAn excellentA fantastic read. I’llI will definitelycertainly be back.

 3. Greetings! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers
  and starting a new initiative in a community in the same
  niche. Your blog provided us useful information to work on. You have done a extraordinary job!

 4. I’m not sure why but this site is loading very slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.

 5. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something enlightening to read?

 6. Hey there just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same outcome.

 7. After I initially commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox
  and from now on whenever a comment is added I get 4 emails with the same
  comment. Perhaps there is a means you can remove me from that service?
  Kudos!

 8. Website We Recommend You made some fine points there. I did a search on the subject and found nearly all folks will consent with your blog.

 9. I really liked your article.Much thanks again. Really Cool.

 10. Thanks for the great post, I adore the blog.

 11. Nice post. I find out something very complicated on diverse blogs everyday. It will always be stimulating you just read content off their writers and practice a little there. I’d would rather use some using the content on my small blog regardless of whether you do not mind. Natually I’ll supply you with a link for your web weblog. Appreciate your sharing.

 12. Do уou have a spam probⅼem on thіs websіte; I aⅼso am a blogger,
  and I was wanting to know your situation; many ᧐f us have develoρed some nice procеdures and we are looking to
  trade methߋds with other folks, be ѕure to shoot me an e-maіl if
  interested.

 13. There is definately a lot to learn about this issue. I really like all of the points you have made.

 14. Usually I do not learn post on blogs, but I wish to say that this write-up very compelled me to try and do so! Your writing style has been surprised me. Thank you, very nice post.

 15. This is all very new to me and this article really opened my eyes.Thanks for sharing with us your wisdom.

 16. It’ѕ rеally a cool and helpful piece of іnformatiⲟn. I’m glad that you simрly shareԀ this useful info with us.
  Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 17. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but certainly you’re going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 18. Terrific paintings! This is the type of information that are supposed to be shared around the internet. Disgrace on the search engines for not positioning this post higher! Come on over and talk over with my web site . Thank you =)

 19. You ought to take part in a contest for one of
  the best websites on the net. I most certainly will recommend this
  web site!

 20. I would like to point out my appreciation for your generosity for visitors who need help on this theme. Your very own dedication to getting the message across ended up being astonishingly informative and have always permitted women like me to realize their pursuits. The invaluable report signifies so much a person like me and much more to my office colleagues. Regards; from each one of us.

 21. Somebody necessarily lend a hand to make critically posts I might state. That is the very first time I frequented your website page and so far? I surprised with the analysis you made to create this particular submit incredible. Great job!

 22. I carry on listening to the news update lecture about getting free online grant applications so I have been looking around for the best site to get one. Could you tell me please, where could i acquire some?

 23. i operate a small computer shop at home and most customers enjoy playing online games’

 24. i wish to have some diamond necklace but they are quite expensive::

 25. Heya i am for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and aid others like you aided me.

 26. You made several fine points there. I did a search on the matter and found a good number of persons will go along with with your blog.

 27. I do enjoy the way you have framed this particular concern and it really does offer me personally some fodder for consideration. On the other hand, from just what I have seen, I only wish as the actual responses pile on that people stay on issue and don’t start upon a tirade involving the news du jour. All the same, thank you for this outstanding piece and though I can not necessarily agree with the idea in totality, I respect your viewpoint.

 28. Any INTERNAL REVENUE SERVICE will never give attention with any specific extreme taxation expenses, in order that you are really taking that with the dirt bike pants by simply not necessarily altering your own tax burden monthly payments.

 29. Hands down, Apple’s app store wins by a mile. It’s a huge selection of all sorts of apps vs a rather sad selection of a handful for Zune. Microsoft has plans, especially in the realm of games, but I’m not sure I’d want to bet on the future if this aspect is important to you. The iPod is a much better choice in that case.

 30. I really don’t accept this particular article. Nonetheless, I had searched with Google and I’ve found out that you’re right and I had been thinking in the improper way. Keep on creating top quality material similar to this.

 31. not everyone would need a nose job but my girlfriend really needs some rhinoplasty coz her nose is kind of crooked;

 32. Hmm is anyone else having problems with the pictures on this blog loading? I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.

 33. I cannot thank you enough for the blog post.Really looking forward to read more. Awesome.

 34. I aⅼways used to study paragraph in news papers but now as
  I am a user of net so from now I am using net for ⅽontent, thаnks
  to web.

 35. Stunning story there. What occurred after? Take care!

 36. Say, you got a nice blog post.Thanks Again.

 37. Its not my first tіme to go tо see this ᴡeb site, i am viѕiting this web site daillу and take fastidi᧐us
  facts from here every daу.

 38. Remarkable! Its truly awesome article, I have got much clear idea on the topic of from this paragraph.

 39. Bookmarked your fantastic website. Fabulous work, unique way with words!

 40. I’m not that much of a online reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back later. Cheers

 41. Ahaa, its nice conversation about this paragraph at this place at
  this blog, I have read all that, so at this time me also commenting here.

 42. My neighbor and I had been just debating this specific topic, he is normally seeking to prove me incorrect. Your view on this is outstanding and exactly how I truly think. I just now mailed him this blog to show him your point of view. After looking over your website I bookmarked and will be coming back to learn your new posts!

 43. Thanks a lot for sharing this with all of us you actually know what you are talking about! Bookmarked. Please also visit my website =). We could have a link exchange agreement between us!

 44. When someone writes an post he/she keeps the thought of a user in his/her
  brain that how a user can know it. Thus that’s why
  this article is amazing. Thanks!

 45. When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and
  now each time a comment is added I get three emails with the same comment.
  Is there any way you can remove people from that service?
  Thank you!

 46. Hello. Here is an issue for everyone who try to find premium excellence content. Will you search for an additional site? If you inquire me I will state NO. That website is perfect for me!

 47. Excellent article! Truly a pure joy to review it. Congratulation! Well-done! I am looking for additional messages.

 48. definitely an interesting read. i usually dont comment. signed captain america

 49. Hi here everyone! It is very beneficial article. I am shocked that you are so capable. I didn’t confidence you!

 50. You should join in a contest first of the greatest blogs on the web. I will recommend this web site!

 51. That is very interesting, You’re an oveerly professional blogger.
  I have joined your rss feed and look forward to searching for more of your great post.
  Additionally, I’veshared your site in my social networks! http://twcecommerce.com/wiki/index.php?title=User:CleoCastiglione

 52. I simply could not go away your web site prior to suggesting that I really enjoyed the standard information a person supply on your guests? Is going to be back steadily to inspect new posts Rent a car kosova

 53. I went over this internet site and I think you have a lot of fantastic info , saved to fav (:.

 54. It’s difficult to acquire knowledgeable men and women during this topic, however, you seem like there’s more you are dealing with! Thanks

 55. You really make it seem so easy together with your presentation however
  I find this matter to be actually something which I think I would by no means
  understand. It seems too complex and very huge for me.
  I’m having a look forward on your next put up, I’ll try to get the cling of it!

 56. Say, you got a nice blog post.Thanks Again.

 57. This is a correct weblog for anyone who wishes to be familiar with this topic. You are aware of a lot its almost tricky to argue together with you (not too I really would want…HaHa). You definitely put a brand new spin over a topic thats been written about for many years. Great stuff, just great!

 58. Hey there, You’ve done an incredible job. I will certainly digg it and personally suggest to my friends. I am confident they will be benefited from this site.

 59. LeBron James looks like Will Smith. Wtf. Woah. Mind fuck now.|UghItsAndrew|

 60. Nice post. I learn something new and challenging on sites
  I stumbleupon everyday. It will always be exciting to read
  through articles from other writers and use a little
  something from their web sites. http://giving.umd.edu/giving/redir.php?url=https://test.abgbrew.com/index.php/member/458920

 61. As I website owner I think the articles here is rattling superb , thanks for your efforts.

 62. Gaming pc’s aren’t as difficult as you may perhaps think, and creating your very own gaming pc is not as tricky as a whole lot of folks would make you consider. Because you by now have a distinct software in head when constructing your individual gaming machine, there are actually only three main elements you have to have to worry about, and every little thing else is truly secondary: the processor, video clip card, and RAM.

 63. is David Arquette and Patricia Arquette related ? they sort of look sisters and brothers*

 64. Ahaa, itss fastidious dialogue on the topic of this article here at this web site, I have read all
  that, so at this time me also commenting at this place.

 65. Thanks for some other great post. Where else may just anyone get that type of info in such an ideal means of writing? I’ve a presentation next week, and I’m at the search for such info.

 66. After study several of the blogs on the website now, and i genuinely much like your strategy for blogging. I bookmarked it to my bookmark site list and will also be checking back soon. Pls take a look at my website too and make me aware what you consider.

 67. This excellent article seems to be have considerable website visitors. Exactly how support it? It all provides cool extraordinary take on the subject of problems. My partner and i possessing items legitimate or perhaps a great offer specifics of is central to the item.

 68. *Oh my goodness! an amazing article dude. Thank you However I am experiencing issue with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting identical rss problem? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

 69. It’s unique to find an expert through whom you would have several trustworthiness. On this planet with the current economic week, none of us realistically cares about presenting others the result in such an subjecttopic. Precisely how fortuitous I’m sure having clearly spotted actually outstanding blog because. It’s individuals like you whom develop serious difference nowadays over the ideas which they explain.

 70. I discovered your blog site on google and test a few of your early posts. Continue to keep up the superb operate. I simply further up your RSS feed to my MSN Information Reader. Searching for ahead to studying extra from you afterward!? I am typically to blogging and i really appreciate your content. The article has actually peaks my interest. I’m going to bookmark your web site and maintain checking for new information.

 71. Youre so cool! I dont suppose Ive read anything this way before. So nice to seek out somebody with some original ideas on this subject. realy appreciate beginning this up. this excellent website can be something that is needed on the internet, a person with some originality. beneficial job for bringing something new towards the web!

 72. I pay a quick visit daily some web sites and websites to read content,
  except this weblog offers quality based writing.

 73. Hello, Neat post. There’s an issue along with your site in internet explorer, would check this?
  IE still is the market leader and a large portion of other
  folks will leave out your excellent writing because of this problem.

 74. I and also my friends appeared to be looking through the excellent tips and tricks from your web page and so quickly I had an awful suspicion I never thanked the blog owner for those techniques. All the young men had been as a consequence very interested to study them and already have without a doubt been taking advantage of those things. Appreciate your getting well helpful as well as for deciding upon some excellent subject areas millions of individuals are really wanting to be informed on. My honest apologies for not expressing gratitude to sooner.

 75. It’s an important pity you actually don’t have a very good contribute switch! I’d most definitely contribute to that spectacular blog site! As i suppose that for now i’ll happy with book-marking and even adding ones own Rss to help you a Google and yahoo credit account. As i start looking forth to help you innovative improvements and will eventually show it website through a Facebook . com crew: )

 76. Awesome! I thank you your input to this matter. It has been insightful. my blog: half marathon training schedule

 77. Fantastic submit, I just given this onto a fellow employee who was doing a little investigation on this. And he in reality purchased me breakfast since I discovered it for him? smile.. So allow me to reword that: Thnx for the deal with! But yeah Thnkx for taking the time to discuss this, I really feel strongly about it and get enjoyment discovering much more on this leadingic. If possible, while you turn out to be expertise, would you mind updating your weblog with additional details? It is highly beneficial for me. Two thumb up for this article!

 78. Nice weblog here! after reading, i decide to buy a sleeping bag ASAP

 79. Hi there just wanted to ɡive you a brief headѕ up and let you
  knoԝ a few of the imaɡes aren’t loading correctly.
  І’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different browsers and both show the same outcome.

 80. It’а†s in point of fact a nice and helpful piece of info. I am glad that you shared this helpful info with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 81. Greetings from Florida! I’m bοred to tears at work so I decided to
  browse your site on my іphone ԁuгing lunch Ƅreak.
  I love the info you ρrovide herе and can’t wait to take a
  look when I get home. I’m surprised at how fast yoᥙr bloց loaded on my mobile ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, wonderful site!

 82. Thank youThanks , I haveI’ve recentlyjust been searching forlooking for informationinfo approximatelyabout this topicsubject for a whileagesa long time and yours is the bestgreatest I haveI’ve found outcame upondiscovered so fartill now. HoweverBut, what about theconcerning thein regards to the conclusionbottom line? Are you surepositivecertain about theconcerning thein regards to the sourcesupply?

 83. Oh my goodness! Aᴡеsome article dude!
  Many thanks, However I am encounterіng troublеs with your RSS.
  I don’t understand why I cannot subscribe to іt. Is there anyboԀy else getting identical RSS
  issues? Anybody who knows the ansᴡeг can you kindlʏ
  rеspond? Thanks!!

 84. There are extremely a great deal of details like that to consider. Which is a wonderful point out raise up. I provide you with the thoughts above as general inspiration but clearly there are actually questions such as one you retrieve the place that the most important factor might be in honest good faith. I don?t know if guidelines have emerged around such things as that, but I know that the job is clearly labeled as a good game. Both kids notice the impact of merely a moment’s pleasure, for the remainder of their lives.

 85. I think that may be an enchanting aspect, it made me assume a bit. Thank you for sparking my considering cap. Now and again I get such a lot in a rut that I just feel like a record.

 86. I discovered your site website on google and appearance several of your early posts. Continue to keep on the very good operate. I recently additional your Feed to my MSN News Reader. Looking for toward reading far more from you afterwards!…

 87. You produced some decent points there. I looked on the internet with the issue and discovered most individuals is going as well as with all your internet site.

 88. mobile devices are always great because they always come in a handy package*

 89. We have a do-nothing-president I myself will not give him the honor of the title..

 90. Wonderful woгk! This is the kind of info that shoսld
  be ѕhɑred around the internet. Disgrace оn the search
  engines for not positioning this post ᥙpper! Come on over and discuss with my web
  site . Tһanks =)

 91. Normally I do not learn article on blogs, however I wish to say that this write-up very compelled me to take a look at and do it! Your writing style has been amazed me. Thank you, very great post.

 92. Hi I wish to to talk about the remark here concerning you to definitely have the ability to inform you simply how much i personally Liked this study. I must run off to aTurkey Day time Supper however wanted to leave ya a simple comment. We preserved you So will end up being returning following function to see more of yer high quality articles. Continue the quality function.

 93. Merely wanna state that this is very beneficial , Thanks for taking your time to write this.

 94. Really enjoyed this article post.Much thanks again. Will read on

 95. Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this post plus the rest of the site is really good.

 96. Your style is so unique compared to other folks I ave read stuff from. Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I will just bookmark this web site.

 97. Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I am not sure about the former.

 98. Some really prize content on this site, saved to fav.

 1. Pingback: Brand

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll To Top