Бүтэц, зохион байгуулалт

Тус анги нь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын шууд удирдлаган дор захиргаа, харуул хамгаалалт, санхүү аж ахуй гэсэн үндсэн гурван албанд батлагдсан 90 орон тоонд харуул хамгаалалт, санхүү, инженер, техникийн болон эмнэлгийн төрөл мэргэжлийн алба хаагчид ажиллаж байна.

Бүтэц, орон тоо

Scroll To Top