Хууль зүйн сайдын тушаал

 1. Хорих байрны дотоод журам
 2. Зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалтын хөтөлбөр, журам
 3. Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын шагнал олгох журам
 4. Хорих ангийн дотоод журам
 5. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын бэлэг тэмдэг, тугны загвар, хэрэглэх журам
 6. Хорих ангийн харуул хамгаалалтын журам /татах/
 7. Хорих байгууллагын алба хаагчийн аюулгүй байдлыг хангах аюулгүйн тойрог тогтоох журам
 8. Шийдвэр гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журам
 9. Сахилгын байр, тусгаарлах тасалгааны нөхцөл, журам
 10. Шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагааны данс бүртгэл, тайлан тэнцлийн тухай журам
 11. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагч биеийн хүч, тусгай хэрэгсэл, галт зэвсэг хэрэглэх журам
 12. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчийн сахилга, ёс зүйн дүрэм
 13. Эрэн сурвалжлагдаж байгаа төлбөр төлөгч, түүний эд хөрөнгийн талаарх мэдээллийг төлбөртэй авах журам
 14. Албадан эмчлэх эмнэлгийн харуул хамгаалалтын журам
 15. Хүнд өвчтэй хоригдолд эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх журам
Scroll To Top