Засгийн газрын тогтоол

 1. Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт батлах тухай 143 дугаар тогтоол
 2. Шийтгэлийн хуудасны маягт батлах тухай 194 дүгээр тогтоол
 3. Төрийн албаны сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай 258 дугаар тогтоол
 4. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчид олгох хүнсний болон эдийн хангалтын хэмжээ тогтоох тухай 261 дүгээр тогтоол
 5. Төрийн алба хаагчид өндөр насны тэтгэвэрт гарахад нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам батлах тухай 07 дугаар тогтоол
 6. Төрийн алба хаагчид нөхөх төлбөр олгох журам батлах тухай 06 дугаар тогтоол
 7. “Албан үүргээ гүйцэтгэх явцад төрийн албан хаагчийн амь нас хохирсон тохиолдолд ар гэрт нь нэг удаагийн буцалтгүй тусламж олгох журам” 08 дугаар тогтоол
 8. “Төрийн албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэхэд цалин, урамшуулал олгох журам” 09 дүгээр тогтоол
 9. “Стратеги төлөвлөгөө боловсруулах, батлах, хэрэгжилтийг хангах журам” 36 дугаар тогтоол
 10. Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, тайлан гаргах журам
 11. Тогтоолын хавсралтад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 122 дугаар тогтоол
 12. Төрийн үйлчилгээний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
 13. Түүхэн үйл явдал, тэмдэглэлт өдрийн жагсаалт түүхэн үйл явдлын ой, тэмдэглэлт өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх журам
Scroll To Top