Бүтэц, зохион байгуулалт

Тус анги нь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын шууд удирдлаганд захиргаа, санхүү аж ахуй, харуул хамгаалалтын албанд батлагдсан 88 орон тоонд харуул хамгаалалт, санхүү, инженер, техникийн болон эмнэлгийн төрөл мэргэжлийн алба хаагчид ажиллаж байна.

Back to top button