Алсын хараа, Эрхэм зорилго

Байгууллагын алсын хараа

Шүүхийн шийдвэрийг гүйцэтгэх ажиллагааны явцад хүний эрх, эрх чөлөөг хангах талаар НҮБ-аас баталсан дэлхий нийтээр мөрдөж байгаа эрх зүйн хэм хэмжээний жишигт нийцүүлэн ажиллах

405 дугаар хаалттай /тусгай нэгж/ хорих ангийн эрхэм зорилго, эрхэмлэх үндсэн зарчим

Хорих ял эдлүүлэх талаар хуулиар хүлээсэн үндсэн чиг үүргээ бүрэн хэрэгжүүлж ял эдлүүлэх орчин нөхцөлийг олон улсын болон үндэсний жишиг стандартад хүргэх, эрүүгийн хариуцлагын зорилгыг ханган, нийгмийн хамтын аж байдлын хэв ёс, хууль журмыг сахин биелүүлдэг бие хүнийг төлөвшүүлэх

Back to top button