Өргөдөл, гомдол гаргах заавар

405 дугаар хаалттай /тусгай нэгж/ хорих ангийн дарга болон холбогдох алба хаагчдад санал, хүсэлт, өргөдөл, гомдол амаар болон бичгээр гаргаж болно. Мөн цахилгаан шуудан, утас, факсаар ирүүлж болно.
Цахим өргөдөл, гомдлыг holboo_taishir@yahoo.com хаягаар авч байна.
405 дугаар хаалттай /тусгай нэгж/ хорих ангийн холбогдох алба хаагчид иргэдийг цагийн хуваарийн дагуу хүлээн авч, уулзан санал, хүсэлтийг сонсож, өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэж байна.
Та бичгээр өргөдөл, гомдол гаргахдаа өргөдөл, гомдол гаргаж буй эрх бүхий албан тушаалтны овог нэр, албан тушаалыг зөв, гаргацтай бичих, өргөдөл, гомдол гаргаж буй огноо, оршин суугаа газар болон шуудангийн хаяг, холбоо барих утасны дугаар зэргийг заавал бичнэ үү.

Back to top button