ХӨТӨЛБӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БАЙНА

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын болон тус ангийн 2021 онд дэвшүүлсэн зорилтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор техник, технологийн дэвшлийг нэвтрүүлж, албаны сургалтыг алба хаагчдад хүртээмжтэй зохион байгуулах, тэдний өөрийгөө бие даан хөгжүүлэхэд чиглэсэн аппликейшн бүтээж хөгжүүлэх гар утасны аппликейшн ашиглан алба хаагчдад албаны сургалт зохион байгуулахаар төлөвлөж “Дэгжил-405” хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхэллээ.

Тус хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэнээр албаны сургалтад технологийн дэвшлийг нэвтрүүлэх, алба хаагчийг хөгжүүлэх ач холбогдолтой үйл ажиллагаа болох юм.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button